ablaze-quintuplicate
ablaze-quintuplicate
ablaze-quintuplicate
ablaze-quintuplicate
 Διαδικτυακές Πύλες - Δήμος Παύλου Μελά - Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για παρασκευή συσσιτίου για το ΚΔΕΤ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
kolimvitirio.jpg
ΠΑΜΑΚ
pamak_logo2.png
ΨΝΘ
pnth.png
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
papageorgiou.png
Χαιρετισμός Δημάρχου

xairetismos dimarxou.jpg

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
epixeirisiako.jpg
Διαχείριση Αιτημάτων
flyer_aitimata_page_2.jpg
Φεστιβάλ Παιδείας 2015
festival_paideias.jpg
metriseis_swmatidiwn.jpg
Είσοδος Χρηστών

Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφή
banner_diaugeia.png
banner_votanikos_kipos2.jpg
« < Ιούλιος 2015 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
anartisi.jpg
ΚΟΣΕ Δ.Παύλου Μελά
okxe1.png
banner_kep.png
Σύζευξις
Αρχική Σελίδα

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για παρασκευή συσσιτίου για το ΚΔΕΤ Εκτύπωση

Ο δήμαρχος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Την διεξαγωγή Πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ προσφορά,  για την  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ,ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ »  με τους παρακάτω όρους :

Σταυρούπολη 22/3-13
Αρ.πρωτ.: 18131

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 86 του Ν. 3463/2006 και 58 του Ν. 3852/10.

 2. Την με αριθμό 183/13 απόφασή μας για διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού.

 3. Την με αριθμό 142/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω προμήθεια.

 4. Την με αριθμό 150/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, η έγκριση των όρων διακήρυξης και η διάθεση της πίστωσης .

 5. Την με αριθμό μελέτης 29/2013 τεχνική περιγραφή- ενδεικτικού προϋπολογισμού 67.760,11€ - που συνέταξε το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Παιδείας-Πολιτισμού & Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την διεξαγωγή Πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ προσφορά, για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ,ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ » με τους παρακάτω όρους :

ΑΡΘΡΟ 1ο: Είδος προμήθειας

1.1 Τα προς προμήθεια υλικά αναφέρονται αναλυτικά στην με αριθμό 29/2013 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Παιδείας-Πολιτισμού & Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου μας και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

1.2 Κάθε παρέκκλιση από την παραπάνω μελέτη μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς, κατά την κρίση της επιτροπής .

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

2) Τις διατάξεις της με αριθμό 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.) και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ.7 καθώς και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους .

3)Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

4) Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 ¨περί ενίσχυσης της διαφάνειας¨


ΑΡΘΡΟ 3ο:Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας

3.1 Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 67.760,11€ σε των σε βάρος των παρακάτω

 • ΚΑ 15.6699.08 ποσό 37.798,16€ για την προμήθεια τροφίμων για την παρασκευή συσσιτίου

 • ΚΑ 15.6474.08 ποσό 14.989,45€ για την προμήθεια τροφίμων για το κέντρο διάθεσης τροφίμων και ειδών

 • ΚΑ 15.6481.00 ποσό 14.972,50€ για την προμήθεια δεκατιανού

του οικονομικού έτους 2013.

3.2 Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από το Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι για ποσό 14.989,45€ και από Δημοτικούς πόρους για το υπόλοιπο ποσό των 52.770,66€.


ΑΡΘΡΟ 4ο: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού-στοιχεία

4.1 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον χώρο του Δημοτικού Καταστήματος, στην οδό Νικ.Πλαστήρα 2 , στην Σταυρούπολη .

4.2 Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο την ημέρα της διεξαγωγής και αποσφράγισης των προσφορών ή θα αποσταλούν στο Δήμο, στη Διεύθυνση Καραολή Δημητρίου 1,Σταυρούπολη, ΤΚ 56430 μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 8-4-2013

Ως ώρα έναρξης υποβολής προσφορών ορίζουμε την 11.30 πμ και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 12.30 μμ


Σε περίπτωση εξαιρετικά έκτακτων γεγονότων (απεργίες, αδυναμία σύστασης επιτροπής εξαιτίας αποδεδειγμένου κωλύματος των μελών της), τότε επιτρέπεται η κατάθεση του φακέλου στο πρωτόκολλο του Δήμου επί αποδείξει - ώρα κατάθεσης και αριθμός οικείου πρωτοκόλλου.

Σε άλλη δε περίπτωση, αναβολής της κατάθεσης - διενέργειας του διαγωνισμού λόγω εξαιρετικά έκτακτων γεγονότων που δεν γίνεται να προβλεφθούν από την παρούσα προκήρυξη τότε η κατάθεση προσφορών - διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα από ώρα 10.00 π.μ έως ώρα 11.00 π.μ

4.3 Η Επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού έχει οριστεί με την 27/2013 απόφαση της Οικον.Επιτροπής και αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

α. Δημήτρης Ζέλκας α. Μαρία Καραβάτου

β. Μαρία Χονδροπούλου β. Παναγιώτης Σολακίδης

γ. Ιφιγένεια Γαβρά γ. Ιωάννης Τζεβελέκης


ΑΡΘΡΟ 5ο: Δεκτοί στο διαγωνισμό

5.1 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προμηθευτές.

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.

γ. Συνεταιρισμοί. δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

5.2 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν στο σύνολο των υπό προμήθεια υλικών ή και κατά ομάδα, όπως περιγράφονται στην μελέτη , εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 6ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής

Α΄. Δικαιολογητικά

-Επισημαίνουμε ότι τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο είναι επί ποινή αποκλεισμού.

Α΄. Δικαιολογητικά

 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους και θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και της 30/2013 μελέτης και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα καθώς και ότι κατά την ημέρα του διαγωνισμού είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις.

 3. Τεχνική προσφορά καθώς και τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια[αν υπάρχουν] της εταιρείας κατασκευής του υλικού στην Ελληνική γλώσσα.


Β΄.Οικονομική προσφορά

Γραπτή οικονομική προσφορά σε καλά σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης. (Επί ποινή αποκλεισμού)


ΑΡΘΡΟ 7ο: Τρόπος υποβολής προσφορών

7.1 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την διακήρυξη αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου και παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό.

7.2 Οι προσφορές μπορούν επίσης να αποσταλούν στο Δήμο, στη Διεύθυνση Καραολή Δημητρίου 1 (πρωτόκολλο), Τ.Κ. 546 30 και παραλαμβάνονται με αριθμό πρωτοκόλλου της υπηρεσίας, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη μέρα του διαγωνισμού. Οι προσφορές αυτές δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο που τις παραλαμβάνουν πριν την εκπνοή της προθεσμίας που καθο-ρίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία

7.3 Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά σταλμένες προσφορές δεν συμφωνούν με τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει δύο επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή :


Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα απαιτούμενα με ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο Α΄ του άρθρου 6 και την τεχνική προσφορά.

Β. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο Β΄ του άρθρου 6 .


ΑΡΘΡΟ 8ο: Φάκελος προσφοράς

8.1 Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς, κατά την κρίση της επιτροπής .

8.2 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται παρακάτω


«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

.................................................................................

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ,ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ » {αρ. μελ. 30/13}

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 8-4-2013

8.3 Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η τεχνική προσφορά καθώς και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

8.4 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

8.5 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.


ΑΡΘΡΟ 9ο:Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιμών

9.1 Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται για επιστροφή ως εκπρόθεσμες.

9.2 Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία που αφορά διαγωνισμό που γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά :

 • Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης

 • Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.

9.3 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ , με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους[στο σύνολο ή στην ομάδα] και όχι στις τιμές των μερών.

9.4 Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή.

9.5 Στην συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης -σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ- συντάσσει πρακτικό και το διαβιβάζει στον κ. Δήμαρχο ο οποίος και αποφαίνεται σχετικά.


ΑΡΘΡΟ 10ο:Ενστάσεις

10.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής :

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης έως την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ. 1α.

β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού επιτροπή, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στη Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

10.2 Οι ανωτέρω αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας κατά τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 150 όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

10.3 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.


ΑΡΘΡΟ 11ο: Στοιχεία προσφοράς

11.1 Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

11.2 Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα - μόνο σε ευρώ €- και θα περιλαμβάνονται σε αυτές οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη.

11.3 Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και τα έξοδα δημοσίευσης. Το ποσοστό του ΦΠΑ που προβλέπεται από το νόμο, βαρύνει το Δήμο.

11.4 Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του € προς τα ξένα νομίσματα, για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

11.5 Οι τιμές προσφοράς σε καμιά αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου. Στις τιμές περιλαμβάνεται και η μεταφορά στην έδρα του Δήμου.

11.6 Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.


ΑΡΘΡΟ 12ο :Ανακοίνωση κατακύρωσης

12.1 Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ . Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.

12.2 Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

12.3 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ΔΣ , ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.ΑΡΘΡΟ 13ο:Υπογραφή σύμβασης

13.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και η οποία λήγει ένα χρόνο μετά από την υπογραφή της.

13.2 Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας .

ΑΡΘΡΟ 14ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

14.1 Ο μειοδότης, στο όνομα του οποίου κατακυρώθηκε η δημοπρασία υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή ίση προς το 10% (δέκα τοις εκατό) του συνολικού ποσού της συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ, για καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

14.2 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.

14.3 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο. Επιπλέον η Τράπεζα θα δηλώνει στην επιστολή ότι η παρεχόμενη εγγύηση βρίσκεται εντός του ανώτατου ορίου εγγύησης προς το Δημόσιο και τα Ν. Π. Δ.Δ. και ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση λύονται μόνο δια της επιστροφής σ' αυτή της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη του Δήμου ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατατέθηκε. Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγυητικής πρέπει να είναι δύο {2} μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης ή αορίστου χρόνου. Εγγυητικές επιστολές που δεν καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία λήξεως δεν γίνονται δεκτές.

14.4 Η μη προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με τα παραπάνω, αποκλείει της υπογραφή της σχετικής σύμβασης με υπαιτιότητα του μειοδότη και ισοδυναμεί με άρνηση αυτού για της υπογραφή της σύμβασης, που συνεπάγεται σε βάρος του τις νόμιμες κυρώσεις.


ΑΡΘΡΟ 15o: Παράδοση-παραλαβή υλικών

15.1 Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, μετά από έγγραφη ειδοποίηση προς τον ανάδοχο. Ο χρόνος παράδοσης ανέρχεται σε δέκα {10} ημέρες από την έγγραφη εντολή του Δήμου.

15.2 Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών γίνεται από αρμόδια τριμελή επιτροπή του Δήμου που έχει ορισθεί με την 18/2013 απόφαση του Δ.Σ. , η οποία υποχρεούται για την ποιοτική και ποσοτική επιμέτρηση και εξέταση αυτών όπως ορίζουν οι ισχύουσες προδιαγραφές και σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της με αριθμό 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών

15.3 Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να απορροφήσει μέρος ή όλο της συνολικά ζητούμενης προμήθειας ανάλογα με τις ανάγκες του.

15.4 Στην περίπτωση παράδοσης υλικού ακατάλληλου, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει εντός δύο (2) το πολύ ημερών, συγχρόνως δε οφείλει να παραλάβει και να μεταφέρει το ακατάλληλο υλικό μέσα σε 24 ώρες.

ΑΡΘΡΟ 16ο :Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται με την εξόφληση των ισόποσων τιμολογίων, εντός ευλόγου διαστήματος από την οριστική παραλαβή τους και τον έλεγχο των νομίμων δικαιολογητικών.

ΑΡΘΡΟ 17o: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

17.1 Η περίληψη της διακήρυξης, που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης διαγωνισμού που υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ , θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα 5 τουλάχιστον ημέρες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα τοιχοκολληθεί και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

17.2 Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας σύμφωνα με τον Ν. 3548/07 άρθρο 4 παρ. 3 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/09.

Για την παραλαβή των τευχών της παρούσας διακήρυξης και την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαραίτητη είναι η κατάθεση του διπλότυπου είσπραξης ποσού των 5,00 € από το ταμείο του Δήμου σύμφωνα με την απόφαση 102/11απόφαση της Ο.Ε .

17.3 Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παύλου Μελά, Διεύθυνση Νικ. Πλαστήρα 2-πρώτος όροφος, αρμόδιος υπάλληλος κ. Χειμωνίδης Θόδωρος τηλ. 2313 302909 από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης μέχρι και την προηγούμενη της δημοπρασίας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

 

Πατήστε "εδώ" για να κατεβάσετε την τεχνική έκθεση.


ablaze-quintuplicate
ablaze-quintuplicate
ablaze-quintuplicate
ablaze-quintuplicate
ablaze-quintuplicate
ablaze-quintuplicate
ablaze-quintuplicate
ablaze-quintuplicate